KVANTNA MEDICINA

 

 

Kvantna medicina je oblast koja obuhvata čitav niz raznih metoda, holističkih pristupa i tehnika. Spisak nije konačan obzirom na neshvatljivo brz razvoj nauke. Gotovo svi dijagnostički i terapijski postupci (i tradicionalni i novijeg datuma) u XX veku počinju da dobijaju naučnu osnovu i objašnjenje u kvantnoj fizici. Da li ćemo upotrebiti neki od navedenih termina: kvantna medicina, kvantno-hologramska, energetska, informaciono – energetska, vibraciona ili neke druge, zavisi od pristupa samih tvoraca određenih metoda. Pri tome treba izbeći isključivost koju podstiče sujeta. Ni jedan od ovih pojmova nije neprikosnoven i ne isključuje drugi.

Tristotine godina unazad medicina (zapadna, konvencionalna) je izučavala ljudsko telo preko anatomije, histologije, citologije, fiziologije, biohemije. Gotovo da ne postoji pitanje na molekularnom, atomskom i nuklearnom nivou, koje nema naučni odgovor i potvrdu. I sve zakonitosti sa ovih nivoa mogu se primeniti i na živu i na neživu materiju. Čak i spoznaja da sve “treperi, vibrira u vasioni“ (N. Tesla) je zajednička! Šta je onda to što suštinski razlikuje živo od neživog, što razlikuje čoveka od mobilnog telefona i kompjutera, ali i čoveka od lava, čoveka od cveta ruže, ali i čoveka od čoveka? Koji je odgovor na pitanje zašto? Dosadašnja saznanja su dala odgovor na pitanje kako; kako radi naše srce, kao dolazi do koagulacije i epitelizacije posle povrede. Odgovor na pitanje zašto treba da razjasni zašto naše srce kuca 80 otkucaja u minuti, zašto se uključuje trinaest faktora koagulacije, kada posečemo prst.

Život, kao jedinstveni entitet (ili skup entiteta), je predmet mnogih naučnih disciplina. Savremenim naučnim sredstvima danas možemo da dokažemo postojanje samo jednog entiteta koji sačinjavaju koherentni sistem zvani život. Nauka je to nazvala energijom i mernim instrumentima dokazala čitav spektar sinhronizovanih subentiteta koji je poznat kao elektromagnetni spektar izražen elektromagnetnim talasima osobenih frekvenci, amplitude i dužina. To ne odbacuje postojanje drugih entiteta koje naslućujemo, ali ih još ne možemo naučno dokazati. Znamo da postoji biopolje ili aura, ali još uvek ne možemo da utvrdimo spektralnu gustinu i opseg frekvencije.

Dzejms Klark Maksvel (1831-1879), engleski fizičar, prvi je teorijski predvideo elektromagnetne talase. Heinrich Rudolf Hertz je potvrdio ovu teoriju. Njemu u čast danas govorimo o herzijanskim talasima. Nikola Tesla je uveo pojam ne – herzijanski talasi, za koje se danas zna da su dimenziono i strukturno drugačiji. Pored frekvence (učestalosti), dužine i amplitude, čime su određeni herzijanski talasi, ovi talasi (nazvani Teslini talasi) poseduju i osobine koje još ne mogu da se izmere, jer su van domašaja merenog i opažajućeg.

Elektromagnetni spektar čine:

kmtab

Početkom XX veka potvrđuje se i postojanje mikrotalasa u čoveku, koji prenose kosmičku šifru postojanja kao oblik kodiranih informacija.

Možemo slobodno reći da je Nikola Tesla (1856 – 1943), naučnik novog doba koji je spoznao energetsko svojstvo svega što postoji (“ …u vasioni sve vibrira, sve treperi..”), prvi primenio talase visoke frekvence za poboljšanje zdravlja.

Inspirisan Teslinim tehnologijama, dr Royal Raymond Rife (1888 – 1971) otkriva da ćelije koje su izložene nekom obliku energije odgovarajuće frekvencije kroz rezonantne elemente svoje strukture apsorbuju tu energiju. Ukoliko apsorbovana energija pređe određenu granicu – ćelija biva razorena. Ovo je bio osnovni motiv za konstrukciju i primenu generatora frekvencija (The Rife Frequency Generator) koji je ubrzo postao veoma popularan.

Time su postavljeni temelji dva osnovna pravca u kvantnoj medicini: visokofrekventni i niskofrekventni. Zajedničko im je da koriste elektromagnetne talase male amplitude, milimetarskog dijapazona, atermičke. Mehanizam dejstva se zasniva na rezonantnom efektu.

Početkom sedamdesetih (1972), Victor F. Weisskopf objašnjava raznovrsnu stabilnost sveta na nuklearnom, atomskom i molekularnom nivou pomoću principa kvantne mehanike. Koristeći principe istovetnosti (identičnosti) i diskretnosti (samosvojnosti) i, vezano za njih, postojanje vlastitih karakterističnih frekvenci, Vajskop šematski predstavlja tri stepenika svoje kvantne lestvice (nuklearna, atomska, molekularna) i genijalno naslućuje, bez komentara, četvrti stupanj – stupanj života.

Novi pristup ljudskom organizmu, i životu uopšte, kao entitetu (složenom, jedinstvenom, samosvojnom kibernetskom sistemu), naučno je utemeljen u Naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu Vidhuk u Kijevu (Ukrajina), na čelu sa profesorom Sitkom.

Akademik Sergej Pantelejmonovič Sitko, nuklearni fizičar, matematičar, počasni naučnik Ukrajine, poslednjih pedeset godina intezivno razvija novi pravac u fizici, fiziku živoga (PHYSICS of the ALIVE). Zajedno sa Frelihom (Herbert Frehlich) formira koncept KVANTNE FIZIKE ŽIVOGA, koji postaje teoretska osnova novog pravca u medicini, KVANTNE MEDICINE. Zajedno sa timom naučnih radnika u bivšem Sovjetskom Savezu (Zaliubovskaya, Devyatkov, Andreyev, Bely, Zhukovsky, Mkrtchian, Efimov), koristeći saznanja timova iz drugih zemalja (Kanada, Nemačka, Engleska…), započinje predklinička ispitivanja početkom šezdesetih. Od 1978 g. počela je klinička primena bazične terapijske metode kvantne medicine MIKROTALASNE REZONANTNE TERAPIJE – MRT koja je uredno statistički praćena.

Fenomen života, kao jedinstvenost, počinje da se proučava i objašnjava zakonima kvantne fizike živoga i kvantne medicine. Dakle, osim anatomsko-morfološke strukture organizma koju vidimo očima, postoji i tzv. elektromagnetni kostur čoveka kroz koji cirkulišu elektromagnetni talasi stvarajući vlastito koherentno polje čoveka.

Naše telo predstavlja kondenzovani oblik energije (bolje reći: energetskih entiteta) koji se, u zavisnosti od mnogih činilaca, projektovao u datom preseku prostora i vremena i kao takvo zadržalo svojstvo da svaki kvant te kondenzovane energije poseduje osnovnu, sveobuhvatnu informaciju (informaciju matrix-a) i hologramsko svojstvo (kvantno – hologramska medicina).

Sasvim je izvesno da taj sistem funkcioniše na osnovu prenosa informacija (informaciona medicina), da su danas poznati nosači informacija – elektromagnetski talasi (talasna medicina) kao jedan vid energije (energetska medicina), u kojoj su informacije pohranjene u osnovnom energetskom paketu, kvantu (kvantna medicna) i da sve to vibrira (vibraciona medicina) na nivou ekstremno niskih i ekstremno visokih frekvenci (biorezonantna i mikrotalasna rezonantna medicina).

Govori se o 6 vidova emitovanja bioloških sistema, sa osnovnim informacijama koje proizilaze iz fiziološko-patoloških, psihofizičkih procesa u zavisnosti od emocija.

Najveće informativno emitovanje se beleži u dijapazonu ekstremno visokih frekvencija – EHF (odnosno, krrajnie visokaja častota – KVČ), a iskorišćeno je za unutarćelijsko i međućelijsko upravljanje. To je glavni predmet Sitkovog izučavanja “fizike živog”.

Niskofrekventno emitovanje sadrži informaciju o fiziološkom stanju unutrašnjih organa (srce, pluća, mikrotremor mišića i dr.).

Profesor Sitko objašnjava nastanak bolesti, kao metastabilnog stanja, mehanizmom »ubacivanja« informacija o bolesti putem elektromagnetnih talasa u elektromagnetni omotač ljudskog tela. Jezikom informacione tehnologije rečeno dolazi do implementacije »virusa« u postojeći program koji izaziva energetski disbalans prethodno stabilnog stanja, koje nazivamo stanjem zdravlja. Elektromagnetni omotač pravi vrlo jako koherentno polje koje sprečava uticaj svakodnevnih promena na ljudski organizam. Putem metoda kvantne medicine korigujemo poremećene frekvence i organizam uvodimo u stabilno stanje zdravlja, ili ga približavamo tom stanju, koje organizam prepoznaje kao osnovno stanje.

Pri nastanku bolesti, postoji informacija o bolesti, ali je informacija o zdravom stanju prethodila informaciji o bolesti.

 

kmgrafik

Grafički prikaz stanja zdravlja (stabilnog stanja) i stanja bolesti (metastabilnog stanja) po profesoru Sitku.

Subatomski svet, svet prelaska materije u energiju i obrnuto, je predmet ispitivanja mnogih naučnih disciplina. Ono što zatiče lekare to je sve veći broj fizičara, matematičara, elektroinženjera u medicini. Imperativ ove oblasti – MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP.

No, bez obzira na mnoge teme koje se otvaraju, zahvaljujući objašnjenjima kvantne fizike, mnoge alternativne metode (tradicionalne i novijeg datuma: akupunktura, bioenergija, radioestezija, homeopatija, bi-digitalni o-ring test, Raiki, radionika, lečenje putem boja, zvuka i svetlosti, aromaterapija, su jok, kristaloterapija, joga, tai ći ćuan…) mogu da se svrstaju u kvantnu medicinu.

Sve metode TM, kao i metode KM, mogu biti samostalne ali i komplementarne sa postupcima zapadne medicine razvijajući integrativni i holistički pristup u procesu isceljivanja sa ciljem prevazilaženja ograničenja oba pravca.

Dr Slavica Aranđelović, autor teksta.

 

Značaj ove oblasti, koja je potpuno novi pristup dijagnostici i terapiji u odnosu na doktrinu zapadne medicine, potvrđuje veliki broj naučnih radova i sve češći skupovi koji okupljaju svetski priznate stručnjake /reference/.

Naš Centar za KME Accademia integrativa, u okviru Udruženja Quanttes, od 2008.g. organizuje kontinuiranu edukaciju u ovoj oblasti.

Planovi i programi edukacije su priznati i van granica Srbije.

 

Kvantna medicina – refernce

 1. S.P.Sit’ko, Ye.A.Andreyev and I.S.Dobronravova, ” The whole as a result of self-organization”, Journal of Biological Physics, Vol. 18:pp. 1-10, 1991; V.V.Gizhko and S.P.Sit’ko, ”Cocherent microwave electromagnetic fields as a physical model of macroscopic quantum states of the multicellular organism ”, Journal of Physics of the Alive, vol.1:pp. 103-109,1993; S.P.Sit’ko, ”Quantum physics of the alive: Medical aspects”. In S.P.Sit’ko, ed., Miscellany of Metodological Recommendations and Regulations in Microwave Resonance Therapy (MRT), Vidguk, Kiev, 1992, in Russian; In V.D.Zhukovskiy, ed., Metodological Instructions for Physicians in Using Microwave Resonance Therapy, GPK, Moscow, 1996, in Russian; S.P.Sit’ko and L.N.Martchian, Introduction to Quantum Medicine, Pattern, Kiev, 1994.
 2. Victor F. Weisskopf: Physics in the Twentieth Century: Selected Esseys; The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1972
 3. Lisitsa M.P., Sit’ko S.P. Once more mystery of Relict Radiation, Ukrainian Physical Journal, No 9 (1994);
 4. Aндреев Е. O., Былий M.Y., Sit’ko S.P. Проявлення власних характеристичних частот трганизму людини, Доп. АН УРСР, Сер Б, 1984-No 10;
 5. V.D Zhoukovsksiy, A.Y. Grabovshchiner, Quantum medicine and new medical tehnologies, The 1st internatiomal symposium, Bled, 2001
 6. .F. G. Portnov, Electropuncture Reflexotherapeutics, Zinatne, Riga, 1982, in Russian.
 7. A.I.Skokljev, Acupuncturology, Belgrade, 1976, in Serbian, ”Neural network and Yin-Yang modeling of normal and cancer cell functioning”, Archive of Oncology, Vol.5: pp. 129-134, 1997.
 8. H.Johari, Breath, Mind, and Consciousness, Destiny Books, Rochester, Vermont, 1989.
 9. V. F. Mashansky, Yu. V. Markov, V. H. Shpunt, S.E.Li, and A.S.Mirkin, ” Topography of gap junctions in human skin and its possible role in non-nervous transition of information”, Archive of Anatomy, Histology, and Embriology, Vol.84(3): pp. 53-60. 1983, in Russian; S.E.Li, and V. F. Mashansky, and A.S.Mirkin, ” Lowfequency wave and vibrational processes in biosystems”, in K.V. Frolov, ed., Vibrational Biomechanics. Using of Vibrations in Biology and Medicine, Part I: Theoretical Bases of Vibrational Biomechanics, Nauka, Moscow, 1989, Ch.3, in Russian
 10. D. Djordjevic, Electrophysiological Investigations of the Mechanisms of Reflexotherapeutics, M.Sc.Thesis, Medical Faculty of Belgrade University, 1995, Ch.1.2, in Serbian; D. Djordjevic, ” Epithelial concepption of genesis of the system of vital meridians and their acupuncture points”, Serbian Journal of Acupuncture, Vol. 1: pp. 17-22, 1998, in Serbian.
 11. E.R.Kandel, S.A. Siegelbaum, and J.H.Schwartz, ” Synaptic transmission”,in E.R.Kandel, J.H. Schwartz, and T.M. Jessell,eds.,Principles of Neural Science, Elsevier, New York, 1991, Ch.9.
 12. M.V.L.Benett, L.C. Barrio, T.A.Bargiello, D.C.Spray,E.Hertzberg, and J.C.Ssez, ” Gap junctions: New tools, new answers, new questions”, Neuron, Vol.6: pp.305-320, 1991.
 13. D.Rakovic, ”Neural networks, brainwaves, andionic structures: acupuncture vs.altered states of consciousness”, Acupuncture &Electro-Therapeutics Research, The International Journal, Vol.16: pp.88-99,1991; D.Rakovic, Fundamentals of Biophysics, Grosknjiga, Belgrade,1994, 1995, Chs. 5-6, in Serbian;
 14. W.R.Adey, ” Frequency and power windowing in tissue interactions with weak electromagnetic fields”, Proceedings of the IEEE, Vol.68:pp.119-125,1980, and references therein.
 15. B.Pomeranz, ”Acupuncture research related to pain, drug addiction and nerve regeration “, in B.Pomeranz and G.Stux, eds., Scientific Bases of Acupuncture, Springer, Berlin, 1989, pp.35-52.
 16. G.Fischer, Grundlagen der Quanten-Therapie, Hecataaeus Verlagsanstalt, Triesenberg, 1996
 17. N.D.Devyatkov and O.V.Betskii, eds., Biological Aspects of Low Intensity Miilimeter Waves, Seven Plus, Moscow, 1994.
 18. R.Penrouz, Carev novi um”-Informatika,Beograd, 2004;
 19. E.Bessonov, Metodološki priručnik-Milimetarski talasi u klinickoj medicini, Moskva 1997
 20. N.P.Zalyubovskaya, An Estimation of Effects of Millimeter and Submillimeter Microwaves upon Various Biological Objects,M.Sc. Thesis in Biological Sciences, Kharkov State University, 1970, in Russian.
 21. N.D. Devyatkov, ”Influence of the millimeter wavelength range electromagnetic radiation upon biological objects”, Soviet Physics- Uspekhi, Vol. 110: pp.452-454, 1973; in this volume.
 22. Ye.A.Andreyev,M.U.Bely, and Sit’ko, ”Manifestation of characteristic eigenfrequencies of human organism”, Application for the Discovery to the Commitettee of Inventions and Discovery at the Council of Ministers of the USSR, No. 32-OT-10609, 22 May 1982, in Russian.
 23. I.S.Cherkasov and S.V.Nedzveckii, ” A therapy of disorder biological tissues”, Autors Application No. 733697, USSR, 1980.
 24. H.Fröhlich, ” Long-range coherence and energy storage in biological systems”, International Journal of Quantum Chemistry, Vol.2, 1968; H.Fröhlich, ”Theoretical physics and biology”, in H.Fröhlich, ed.,Biological Coherence and response to External Stimuli, Springer, New York, 1988.
 25. M.B.Golant, ”Acousto-electrical waves in cell membranes of living organism-a key problem for the understanding of MM-waves interaction with living organisms”, in N.D. Devyatkov and O.V.Betskii,eds., Biological Aspects of Low Intesity Millimeter Waves, Seven Plus, Moscow, 1994.;
 26. С. П. Ситко, Ю. А. Скрипник, А.Ф. Яненко, Апартурное обеспеченые современых технологий квантовой медицины, “Фада, ЛТД”, Киев, 1999;