DUHOVNO–ENERGETSKA MEDICINA

Picture3

 

Osnovano se može tvrditi da je alternativna medicina u suštini energetska medicina, jer se u svakoj od alternativnih terapija operiše sa jednom ili više energija (bioenergija), što važi kako za tradicionalne terapije (akupunktura, qi-gong, prana, ayurveda, joga, reiki), tako i za savremene alternativne terapije, nastale ekstenzijom ili reinterpretacijom tradicionalnih učenja (elektro-akupunktura, mikrorezonantna terapija, biorezenonanca, segmentna terapija, rekonekcija, quantum tach itd.).

Ljudski organizam se poima kao energetski sistem, čije je funkcionalno (zdravstveno) stanje određeno stepenom energetske balansiranosti energijskih procesa, koji se u njemu odvijaju. Funkcionalni poremećaji (bolesti) su posledica energetskih poremećaja, zbog kojih se u pojedinim somatskim strukturama javlja energetski deficit ili suficit, a cilj terapija je njihovo uklanjanje i uspostavljanje energetskog balansa. Ovakav pristup je u suštini holistički, jer je energijsko stanje ljudskog organizma, kao i svakog fizičkog i biofizičkog sistema, odraz stanja celine, a ne zbira stanja pojedinih delova sistema. Naime, ne može energetski deficit u nekom delu tela biti kompenzovan suficitom u nekom drugom dela tela, nego u svakom delu tela mora biti uspostavljena energetska ravnoteža, tj. nigde ne sme biti ni suficita ni deficita.

U svim tradicionalnim, a manjim delom i u savremenim alternativnim terapijama (npr. rekonekcija) se operiše sa energijama, koje je i Svetska zdravstvena organizacija definisala kao nefizičke, odnosno navodne energije (the putative energies).

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) u ovoj oblasti operiše se sa oko 100 različitih bioenergija, suptilnih energija, kosmičkih energija itd. Naravno, postoji isto toliko različitih doktrinarnih opisa energijskih procesa u ljudskom organizmu i nešto veći broj terapijskih procedura, čiji je cilj lečenje, odnosno balansiranje tih energijskih procesa.

Sve terapijske procedure u ovoj oblasti podrazumevaju bezaparaturni pristup.

U okviru Sekcije za tradicionalnu medicinu pri Srpskom lekarskom društvu registrovane su sledeće metode u okviru duhovno-energetske medicine: Brenan Energetski Rad, Reiki, Rekonektivno isceljivanje, EFT, TFT, HEP (Holistic Energy Psyholgy), Wingwave-kvantna harmonizacija, Quantum tuch, Litoterapija-metoda Kalinin, SEBIOT, radioestzija, Qi Gong, Yoga, porodični raspored, Tai chi chuan, refleksologija, učenje vatre – starogrčki tradicionalni energetski pristup isceljivanju…. Spisak nije konačan!

Sekcija je usvojila osnovne smernice edukacije u ovoj oblasti. Predstavnici pojedinih metoda, su dostavili planove i programe edukacije, koji su prosleđeni Komisiji za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije.

 

Nivoi edukacije:

 

1. Osnovni nivo – kurs –   60 časova

2. Osnovni i viši nivo pojedinih metoda –   broj časova zavisi od metode

3. Evaluaciju primene bioenergetskog tretmana –   5-10 upitnika

 

Posle završenih svih nivoa edukacije, polaznik počinje samostalni praktični rad pod kontrolom učitelja. Evaluaciju primene bioenergetskog tretmana dokumentuje putem upitnika, koji je prilagođen određenoj metodi.

 

Zdravstveni radnici mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnozu i lečenje. Licenca se dobija od strane Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Polaznici, koji su stekli sertifikate iz ovih oblasti, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u formi tretmana u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad  nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.